Regulamin

Regulamin Usług Serwisu Edoctor

 • Postanowienia ogólne.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem w znaczeniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344. z późń. zm.)
 • Regulamin określa zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach Serwisu – Edoctor oraz warunki ich świadczenia, zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług, płatności, prawa oraz obowiązki stron, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Serwis Edoctor świadczy usługi drogą elektroniczną, przez co należy rozumieć konsultacje terapeutyczne oraz pokrewne, zwane dalej konsultacjami specjalistycznymi.
 • Z konsultacji specjalistycznych oferowanych przez Serwis Edoctor mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach wymagana jest pisemna zgoda podpisana przez prawnych opiekunów przesłana na adres e-mail podany przez Specjalistę oraz konsultacja z bezpośrednim udziałem opiekuna prawnego.
 • Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem Serwisu Edoctor. Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Serwis Edoctor dochodzi poprzez zaakceptowanie Regulaminu, zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.
 • Definicje pojęć.
 • Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez klienta w formularzu kontaktowym.
 • Formularz kontaktowy – oznacza formularz rejestracyjny, którego wypełnienie jest niezbędne do korzystania z usług w ramach Serwisu Edoctor
 • Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu Edoctor.
 • Serwis Edoctor– strona internetowa, do której prawo posiada Usługodawca i za pomocą której oferowane są usługi, dostępna pod adresem www.edoctor.com.pl
 • Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Specjalista – oznacza osobę posiadającą niezbędne kompetencje i uprawnienia wynikające z odrębnych przepisów do wykonywania realizowania oferowanych przez Usługodawcę konsultacji specjalistycznych.
 • Konsultacja – oznacza usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu Edoctor
 • Konsultacja wideo – konsultacja realizowana poprzez komunikator Skype, z lub bez udziału kamery.
 • Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi zgodnie z obowiązującym prawem
 • Administrator danych osobowych Klientów – administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
 • Właściciel portalu – “Specjalistyczny Gabinet Lekarski Wojciech Deroń” z siedzibą w Łodzi, ul. Telefoniczna 23H/6, 91-529 Łódź, NIP – 7251861789 , REGON – 101684167

I. Usługi

 • Usługi świadczone przez Serwis Edoctor mają charakter odpłatny.
 • Usługodawca w ramach Serwisu Edoctor świadczy konsultacje lekarskie realizowane w formie rozmowy telefonicznej, czat-u, mailowej e-konsultacji, analizę dokumentacji, wystawienie recept, skierowań i innych stosownych dokumentów oraz wideo-konsultacji – czyli rozmów Klienta ze świadczeniodawcą za pośrednictwem aplikacji lub komunikatora internetowego z lub bez użycia kamery.
 • Świadczenie usług uzależnione jest od uiszczenia stosownej opłaty zgodnej z aktualnym cennikiem usług znajdującym się na stronie Serwisu Edoctor lub podpisaniem przez firmę umowy abonamentowej na świadczenie konsultacji medycznych na rzecz jej pracowników i terminowym opłacaniem wynikających z niej faktur.
 • W celu rozpoczęcia korzystania z usług w ramach Serwisu Edoctor niezbędne jest:
  – wejście na stronę Serwisu www.edoctor.com.pl
  – wybór świadczeniodawcy oraz rodzaju usługi, a następnie w kalendarzu wybór dostępnego terminu;
  – zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności i zaakceptowanie ich postanowień poprzez kliknięcie stosownego przycisku;
  – prawidłowe wypełnienie formularza poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, nick/login komunikatora Skype oraz hasło weryfikacyjne w przypadku korzystania z konsultacji abonamentowych dla firm.
  – wpłacenie stosownej opłaty za usługę
  -przesłanie koniecznej do przeprowadzenia usługi dokumentacji medycznej w formie elektronicznej
 • Świadczeniodawca, w zależności braku kompletności przesłanej dokumentacji medycznej, wskazań i przeciwwskazań do stosowania leków, a także w przypadku podejrzenia oszustwa poprzez próbę wyłudzenia np. recepty, zaświadczenia lub zwolnienia lekarskiego może odmówić realizacji usługi, bez zwrotu wpłaconych uprzednio pieniędzy.
 • Serwis Edoctor nie świadczy usług osobom w poważnym kryzysie, sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu (myśli samobójcze, samookaleczenia, przemoc) lub osobom w ostrej fazie choroby psychicznej. W takim przypadku zaleca się bezwzględnie jak najszybszy kontakt z najbliższą placówką medyczną – np. Izbą Przyjęć najbliższego szpitala lub telefon pod numer ratunkowy.
 • Świadczeniodawca może w każdym momencie konsultacji zaprzestać udzielania usług w stosunku do Klienta, który przekazuje treści o charakterze obraźliwym czy agresywnym. Płatność dokonana przez Klienta nie będzie w takim wypadku zwracana.

II. Zawarcie umowy

 • Do zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Serwis Edoctor dochodzi poprzez zaakceptowanie Regulaminu, zamówienie usługi oraz dokonanie płatności.
 • W celu rozpoczęcia korzystania usług świadczonych w ramach Serwisu Edoctor niezbędne jest zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami Regulaminu.
 • Klient ma możliwość dokonania rezerwacji konsultacji po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu, wypełnieniu formularza kontaktowego, wyborze świadczeniodawcy i rodzaju usługi oraz terminu świadczenia usługi i dokonaniu płatności online za usługę.
 • Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na świadczenie usług online oraz świadomość korzyści i ograniczeń usług online.
 • Rezerwacja konsultacji jest równoznaczna ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Serwis Edoctor oraz Usługodawcę na potrzeby świadczenia usług.
 • Fakt zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest każdorazowo potwierdzany wiadomością e-mail wysyłaną na adres e-mail lub sms na numer telefonu podany przez Klienta podczas rejestracji.
 • W przypadku odwołania konsultacji przez świadczeniodawcę z powodów losowych, Usługodawca proponuje Klientowi spotkanie w najbliższym dogodnym dla Klienta terminie lub zwraca opłatę za konsultację, bądź jeśli Klient sobie tego życzy, opłata przenoszona jest na poczet kolejnej konsultacji.
 • Zasady kontaktu Klienta ze świadczeniodawcą.
 • W ramach konsultacji Świadczeniodawca udziela usługi przez wysłanie maila, innej wiadomości tekstowej (np. sms, mms) lub jako pierwszy inicjuje kontakt z Klientem przez wybraną formę kontaktu – telefon, czat, videorozmowa.
 • W razie braku zalogowania się do systemu przez Klienta w przeciągu 5 minut od umówionej godziny w danym terminie rozpoczęcia świadczenia usługi, świadczeniodawca ma prawo anulować spotkanie, a Klientowi nie przysługuje w takiej sytuacji prawo zwrotu pieniędzy za umówioną konsultację.
 • W przypadku opóźnienia Klienta usługa nie będzie przedłużona o czas spóźnienia.
 • Przełożenie terminu konsultacji jest możliwe nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem jej rozpoczęcia. Jeśli od planowanej konsultacji dzieli mniej niż 24h płatności nie będą zwracane.
 • Zmiana terminu może nastąpić poprzez anulowanie konsultacji i wybór nowego terminu za pośrednictwem Serwisu Edoctor z uwzględnieniem ponownego przejścia całej procedury opisanej w § 5 pkt 3.
 • Celem uzyskania zwrotu płatności za anulowaną w regulaminowym czasie konsultację należy przesłać za pomocą wiadomości e-mail na adres …………………… dane dot. konsultacji tj. termin, imię i nazwisko Klienta oraz numer rachunku bankowego. Zwrot płatności zostanie wykonany niezwłocznie w godzinach pracy biura Serwisu Edoctor
 • Potwierdzenie zmiany terminu lub jego odwołania Klient otrzyma drogą mailową lub poprzez sms na adres e-mail/numer telefonu podany przez siebie do kontaktu.
 • W przypadku niemożności realizacji usługi leżącej po stronie Klienta nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę, z uwzględnieniem postanowień § 6 pkt 4.

III. Płatności

 • 1. Usługi świadczone są przez Serwis odpłatnie zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie Serwisu Edoctor- www.edoctor.com.pl.
 • 2. Usługodawca oferuje możliwość opłacenia usługi za pośrednictwem zewnętrznych operatorów płatniczych- m.in. Dotpay.
 • 3. Rozliczenia za usługi w Serwisie są dokonywane w walucie PLN, zgodnie z cennikiem podanym na stronie Serwisu Edoctor.
 • 4. Klient z chwilą zamówienia usługi, która ma zostać świadczona na jego rzecz zobowiązany jest do uiszczenia stosownej opłaty.
 • 5. Dokonanie płatności następuje w momencie potwierdzenia wpłaty przez zewnętrznego operatora płatniczego.
 • 6. Opłata za wybraną usługę świadczoną w ramach Serwisu powinna być dokonana niezwłocznie, po dokonaniu wyboru usługi. W przypadku braku wpłaty usługa nie będzie realizowana, a rezerwacja zostaje anulowana.
 • 7. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu oraz przekazaniu danych do jej wystawienia na adres e-mail: ………… Faktura zostanie wysłana drogą elektroniczną do 7 dni od dnia zrealizowania usługi na adres e-mail Klienta.

IV. Prawa i obowiązki stron

 • 1. Usługodawca:
 • – Zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z treścią Regulaminu.
 • – Zobowiązuje się należycie wykonywać usługę, poprzez zapewnienie w określonych terminach świadczeniodawców świadczących usługi według swojej najlepszej wiedzy i umiejętności.
 • – Zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje związane ze stanem zdrowia Klienta, które zostały uzyskane w ramach świadczenia usługi, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
 • – Kieruje się polityką prywatności zgodną z RODO, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej, może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • – W ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
 • – Ma prawo do zawieszenia funkcjonowania Serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji Serwisu Edoctor oprogramowania i powiązanych urządzeń technicznych.
 • – Ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały od momentu ich zamieszczenia w Serwisu Edoctor
 • – Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości opłaty zapłaconej mu przez Klienta.
 • – Nie ponosi odpowiedzialności za to w jaki sposób Klient wykorzystuje usługi/uzyskaną wiedzę w swoim prywatnym i zawodowym życiu.
 • 2. Klient:
 • – Ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami Regulaminu.
 • – Może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • – Ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • – Ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i ewentualnego żądania usunięcia swoich danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
 • – Zobowiązuje się do nie przesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących uszkodzić Serwis lub system komputerowy. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości.
 • – Zobowiązuje się do nie nagrywania usług bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.


 • Odstąpienie od umowy.
 • Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy wykonywane jest przez złożenie stosownego oświadczenia drugiej stronie.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 24 godzin Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę.
 • Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów.
 • Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą korzystania z Serwisu Edoctor w przeciągu 7 dni od dnia zakończenia świadczenia usługi lub dnia, w którym miała być ona wykonana.
 • Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres mailowy Usługodawcy:
 • Reklamacja powinna zawierać:
  – dane Klienta: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej;
  – przedstawienie problemu, który jest przyczyną reklamacji; wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi w terminie do 30 dni roboczych od daty jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłany na adres podany w formularzu kontaktowym.
 • W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.
 • W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu strony mogą dochodzić do roszczeń na drodze postępowania sądowego, w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Usługodawcy.
 • Ochrona Danych Osobowych i Postanowienia końcowe.
 • Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Podane przez Klienta dane mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu Edoctor
 • Klient, który zamierza skorzystać z usług Serwisu Edoctor zapoznał się z niniejszym Regulaminem, w pełni akceptuje jego postanowienia i jest świadomy ryzyka jakie jest związane z korzystaniem z usług online (ograniczeń korzystania z usług na odległość z uwagi na publiczny charakter sieci Internet) oraz przyjmuje do wiadomości, że konsultacje mają charakter informacyjny, a w ich wyniku nie powstaje dokumentacja medyczna w rozumieniu ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 • Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie Serwisu Edoctor.
 • Usługodawca nie będzie udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta osobom trzecim. Klient nie ma prawa do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 8 czerwca 2001 o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145, 1495. z późn. zm.).
 • Data określona poniżej jest datą obowiązywania Regulaminu w ostatniej wersji.
 • 14.07.2020